Jautājumi un atbildes saistībā ar “Kairos” projekta attīstību

Šobrīd Jezuīti Latvijā sadarbībā ar Rīgas Romas katoļu Baznīcas kūriju un fondu “Kairos” attīsta ieceri par “Kairos” kultūras un garīguma centru Jaunmārupē, meklējot un izsverot labākos variantus idejas īstenošanai.

Pēc publiskās apspriedes saistībā ar centra būvniecības plānu internetā parādījās liels daudzums nepatiesas informācijas, tāpēc šajā rakstā sniegsim atbildes uz izskanējušajiem jautājumiem un pārmetumiem.

Kāpēc šāds centrs Jaunmārupē vispār ir vajadzīgs?

Pirmkārt, šobrīd Mārupes novadā nav jaunas un mūsdienu prasībām atbilstošas kultūras celtnes, kas nodrošinātu iespēju rīkot maza un vidēja izmēra kultūras pasākumus. Centrs būtu piemērota vieta saviesīgiem pasākumiem skolu jauniešiem, kamerkoncertiem, lokālo mākslinieku izstāšu rīkošanai un citiem vidēja izmēra saviesīgiem kultūras pasākumiem, tādējādi piesaistot viesus un ceļot Jaunmārupes vērtību.

Otrkārt, šobrīd Mārupes novadā, kurā ir 22 tūkstoši iedzīvotāji, nav vietas, kur cilvēki varētu realizēt savas reliģiskās intereses un vajadzības un apmeklēt dievkalpojumus, kā to paredz likumdošana. Līdz ar to “Kairos” centra iespēja paredz šādu iespēju, kā arī piedāvā to īstenot ekumeniskā kontekstā – saglabājot atvērtību dažādām konfesijām. Bet tā nav pamatnodarbošanās, kas paredzēta šajā centrā.

Treškārt, centrs publiskai lietošanai atvērtu līdz šim nepieejamu teritoriju. Šīs teritorijas iekopšana un attīstīšana nodrošinātu drošāku vidi konkrētajā apkārtnē. Labiekārtošana ietvertu mūsdienu prasībām atbilstošu celiņa izbūvi, apgaismoja ierīkošanu un teritorijas sakopšanu, kas turklāt vidi padarītu arī estētiski baudāmāku.

Bažas par koku izciršanu

Īstenojot šo projektu, tiek gādāts par to, lai koku skaits, ko nepieciešams izcirst, būtu pēc iespējas mazāk, kā arī lai izcirsto koku vietā tiktu atjaunota jauna koku audze, iestādot kokus, ar to palīdzību veidojot dabisku nožogojumu un tādā veidā nodrošinot apkārtējo īpašumu privātumu.

Rupējoties par dabu un kopējo vidi, tiks veikti visi vajadzīgie labiekārtošanas pasākumi, pēc iespējas mazāk skarot dabisko vidi, bet vienlaikus to arī sakopjot, atverot sabiedrībai un darot drošāku.

Centra sociālā darbība

Viens no jautājumiem, kas ir izraisījis neizpratni un negatīvu reakciju, ir saistīts ar “Kairos” centra sociālo dimensiju. Centra mērķis nav nekādā veidā saistīts ar no psihotropām vielām atkarīgo, pedofilu, bezpajumtnieku vai cilvēku ar smagām saslimšanām (tai skaitā garīgām) izmitināšanu, rehabilitāciju vai ārstniecību.

Centra sociālā dimensija ir vērsta uz palīdzību, risinot ikdienas dzīves ritma radītos izaicinājumus, kā, piemēram, stress, izdegšana, intensīva slodze darbā, ģimenes konflikti, tuva cilvēka, radinieka vai dzīves biedra zaudējums, dzīves jēgas meklējumi. “Kairos” centrs šiem cilvēkiem piedāvātu iespēju saņemt atbalstu pieaicinātu psihologu un psihoterapeitu vadībā.

“Kairos” centrs piedāvās programmu arī gados vecākiem cilvēkiem un pensionāriem, ļaujot socializēties un pilnveidoties, kā arī sniedzot iespēju piedalīties gan garīgajā, gan kultūras programmā, kas citādāk varētu nebūt iespējams, jo, piemēram, uz tuvākajām baznīcām nepieciešams mērot diezgan lielu distanci. Interesants piedāvājums tiek meklēts un gatavots arī bērniem un jauniešiem.

Kā ziņots, šobrīd tiek izstrādāta kopējā centra ideja un saturiskā vīzija, kas ietver arī Mārupes novada iezīvotāju vajadzību apzināšanos, lai ar centra palīdzību sniegtu tieši tādu piedāvājumu, kas vietējiem cilvēkiem ir visaktuālākais. Protams, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, apzināmies spriedzi starp atšķirīgām interesēm un gaidām, tāpēc meklējam vislabāko risinājumu. Kā norādīts mājaslapā, ikviens interesents ir aicināts iesaistīties šī projekta īstenošanā ar savu kompetenci un pienesumu, lai centrs būtu tāds, kāds tas ir vajadzīgs Mārupes novadam.

Bērnu drošība

Ir izskanējušas bažas par bērnu drošību saistībā ar centra sociālo darbību. Iepriekš skaidrotais sociālās darbības modelis nekādā veidā neparedz sabiedrībai “bīstamu” cilvēku iesaisti, bet gan atbalsta sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem dažādās dzīves sfērā. Tāpat svarīgi norādīt, ka centrs darbosies saskaņā ar visiem bērnu, jauniešu, kā arī cilvēku ar kustību ierobežojumiem drošības principiem, lai rūpētos par katra veselību, dzīvību, kā arī personas cieņu.

Jāņem vērā arī tas, ka līdz šim Mārupes novadā nav pietiekami izvērsts sociālā atbalsta tīkls, kas būtu pieejams cilvēkiem, kam tas nepieciešams vecuma, fizisko ierobežojumu vai citu iemeslu dēļ, kas atrastos šo cilvēku dzīvesvietas tuvumā. Tādējādi “Kairos” kultūras, sociālais un garīguma centrs varētu iesaistīties sociālās iekļaušas un atbalsta attīstībā Mārupes novadā un jo īpaši Jaunmārupē.

Par fonda finansēm

Fonds “”Kairos” kultūras, sociālais un garīguma centrs” ir izveidots ar mērķi attīstīt un realizēt šo projektu (centra būvniecību, attīstīšanu un uzturēšanu), kas ietver līdzekļu piesaisti un uzraudzību, lai tie tiktu atbilstoši izlietoti. Fonds nodrošinās līdzekļu izlietojuma caurskatāmību, atbilstošo informāciju publicējot mājaslapā.

Mēs esam atvērti jautājumiem un ierosinājumiem, kuriem aicinām izmantot šo kontaktinformāciju:
kairosksgc @ gmail.com, +371 20040721, +371 29220205.